Αναλυτικές οδηγίες για τη σύνταξη του τελικού κειμένου των εισηγήσεων

Οι εισηγήσεις περιγράφουν σημαντικά κομμάτια έρευνας, ευρημάτων και σημαντικές μελέτες. Πέραν του κειμένου, μπορούν να περιέχουν εποπτικό υλικό όπως σχέδια, εικόνες και άλλα γραφικά, πίνακες και παραρτήματα με τους απαραίτητους υπότιτλους- λεζάντες. Οι εισηγήσεις θα εμφανιστούν στον Τόμο των Πρακτικών του συνεδρίου και θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτού του εγγράφου και να προσαρμόσουν την μορφοποίηση του κειμένου τους σύμφωνα με το υπόδειγμα κατά τη διαδικασία υποβολής.

• Το τελικό κείμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι γραμμένο στα ελληνικά.
• Η κάθε εισήγηση θα πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη συνεισφορά στη γνώση του αντικειμένου των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου.
• Η έκταση του πλήρους κειμένου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3000 λέξεις (στην αρίθμηση των λέξεων δεν περιλαμβάνονται οι περιλήψεις στα ελληνικά και τα αγγλικά, η βιβλιογραφία και τα πλήρη στοιχεία των εισηγητών).
• Οι εισηγήσεις θα πρέπει να είναι συνοπτικές και να ακολουθούν την προτεινόμενη δομή, όπως αναλύεται παρακάτω. Το τελικό κείμενο είναι απαραίτητο να αρθρωθεί στις παρακάτω ενότητες:
1) Τίτλος, 2) Ονόματα εισηγητή/ εισηγητών, 3) Περίληψη στα ελληνικά, 4) Λέξεις κλειδιά, 5) Κυρίως κείμενο που θα πρέπει να είναι αναπτυγμένο σε εισαγωγή – ενότητες και υποενότητες – συμπεράσματα, 7) Βιβλιογραφία, 8) Πλήρη στοιχεία εισηγητών, 9) Τίτλος στα αγγλικά, 2) Ονόματα εισηγητή/ εισηγητών στα αγγλικά, 3) Περίληψη στα αγγλικά, 4) Λέξεις κλειδιά στα αγγλικά
• Το σύνολο του εποπτικού υλικού θα πρέπει να εμπεριέχεται στα υποβαλλόμενα αρχεία της κάθε εισήγησης. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την αναγνωσιμότητα των εικόνων κατά τη διαδικασία της κρίσης. Οι συγγραφείς θα πρέπει να παρέχουν αντίγραφα υψηλής ανάλυσης (300 dpi) για το σύνολο του εποπτικού υλικού της εισήγησής τους με την ανάλογη αρίθμηση, καθώς και ένα αρχείο .doc με τις αριθμημένες λεζάντες που θα το συνοδεύουν.

Προτεινόμενη δομή

Στο υποβαλλόμενο αρχείο, ο κάθε εισηγητής θα αναφέρει τον τίτλο της εισήγησης. Ο τίτλος πρέπει να είναι σαφής, αντιπροσωπευτικός και συνοπτικός. Το μέγεθός του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 70 χαρακτήρες. Προαορετικά μπορεί να προστεθεί υπότιτλος, σύμφωνα με το πρότυπο έγγραφο.

Έπειτα ακολουθεί το όνομα του εισηγητή. Σε περίπτωση ομάδας εισηγητών, πρώτο αναφέρεται το όνομα του κύριου εισηγητή. Να σημειωθεί κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα να φέρεται μόνο σε μία ανακοίνωση ως μοναδικός ή κύριος εισηγητής

Ακολουθεί η περίληψη στα ελληνικά. Η περίληψη δε θα ξεπερνάει τις 300 λέξεις. Κατά την συγγραφή του τελικού κειμένου, είναι απαραίτητο οι εισηγητές να ενσωματώσουν τις πιθανές τροποποιήσεις που προτάθηκαν μετά την πρώτη κρίση των περιλήψεων από την επιστημονική επιτροπή.

Έπονται οι Λέξεις κλειδιά, που δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 6 και οι οποίες θα πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.

Το κυρίως κείμενο δε θα ξεπερνάει τις 3000 λέξεις. Πρέπει αρχικά να περιλαμβάνει μία σύντομη εισαγωγή-περιγραφή του θέματος που πραγματεύεται η εισήγηση. Σε αυτήν μπορούν συνοπτικά να αναφέρονται η θεματική περιοχή, οι στόχοι και η δομή της εργασίας. Εν συνεχεία, ακολουθούν οι υπόλοιπες ενότητες και υποενότητες του θέματος. Ο αριθμός και η διάρθρωσή τους καθορίζεται από το θέμα της εργασίας.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές ή παραπομπές εντάσσονται στο σώμα του κυρίως κείμενου και θα πρέπει να αναφέρουν συνοπτικά, εντός παρενθέσεως, μονάχα το επίθετο του συγγραφέα και το έτος της δημοσίευσης. (Συγγραφέας, Έτος). Τα υπόλοιπα στοιχεία θα περιλαμβάνονται αναλυτικά στη βιβλιογραφία.

Αναφορικά με το εποπτικό υλικό (σχέδια, εικόνες, διαγράμματα κτλ.) που θα συμπληρώνει το κυρίως κείμενο, δε θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τον αριθμό των 8 και θα είναι ασπρόμαυρες. Είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από κατάλληλες επεξηγήσεις- λεζάντες, μετά τα συμπεράσματα. Στο κυρίως κείμενο οι συγγραφείς μπορούν να αναφέρονται στο εποπτικό υλικό εντός παρενθέσεως (π.χ. εικ. 1, σχέδιο 2 κλπ.) Ο τρόπος που το εποπτικό υλικό θα πρέπει να ενσωματώνεται στο κυρίως κείμενο, παρουσιάζεται στο υπόδειγμα.

Η βιβλιογραφία παρατίθεται με αλφαβητική σειρά και θα ακολουθεί το σύστημα APA, όπως περιγράφεται ενδεικτικά στον παρακάτω οδηγό:

Βιβλίο ή ολόκληρος τόμος:
Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). A guide to citation. London, England: My Publisher
Jones, A.F & Wang, L. (2011). Spectacular creatures: The Amazon rainforest (2nd ed.). San Jose, Costa Rica: My Publisher
Κεφάλαιο βιβλίου:
Troy, B.N. (2015). APA citation rules. In A guide to citation rules (2nd ed., pp. 50-95). New York, NY: Publishers.
Άρθρο σε περιοδικό:
Mitchell, J.A. (2017). Citation: Why is it so important. Mendeley Journal, 67(2), 81-95

Στο τέλος του κυρίως κειμένου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα ή της ομάδας συγγραφέων με την παρακάτω σειρά: Όνομα Επίθετο, Βασική ιδιότητα, Διεύθυνση, T.K., Πόλη, Τηλέφωνο, e-mail, όπως στο πρότυπο έγγραφο.

Η τελευταία σελίδα αφορά την περίληψη στα αγγλικά. Αναγράφετε τον τίτλο της εισήγησης, έπειτα ακολουθεί το όνομα του εισηγητή/ εισηγητών το κείμενο και τις λέξεις κλειδιά, όλα στην αγγλική γλώσσα. Η περίληψη στα αγγλικά (summary) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.

Μορφοποίηση περιεχομένου

Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το πρότυπο αρχείο που συνοδεύει τις οδηγίες. Σε αυτό είναι διαμορφωμένες κατάλληλα οι κεφαλίδες και η γενική διάταξη της σελίδας. Αντίστοιχα, ο τύπος της γραμματοσειράς, το μέγεθος των γραμμάτων, η στοίχιση και το επιθυμητό μέγεθος του διάκενου που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το αρχείο του υποδείγματος. Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται είναι η Calibri με μέγεθος γραμμάτων στο κυρίως κείμενο 11pt. Το μέγεθος είναι διαφορετικό στους τίτλους και τους υπότιτλους των επιμέρους ενοτήτων.

Υποβολή εισηγήσεων

Αρχεία υποβολής

Οι συγγραφείς θα πρέπει να ονομάζουν τα υποβαλλόμενα αρχεία των κειμένων τους (σε μορφή .doc και .pdf) χρησιμοποιώντας το επίθετο του κύριου εισηγητή. Για παράδειγμα αν κύριος εισηγητής είναι ο Παπαδόπουλος Γιώργος τα αρχεία διαμορφώνονται ως εξής:

Industry22_Papadopoulos G.doc

Industry22_Papadopoulos G.pdf

Αντίστοιχα οι Λεζάντες των εικόνων θα υποβληθούν σε ξεχωριστό αρχείο μορφής .doc, το οποίο θα ονομαστεί αντίστοιχα:

Industry22_Papadopoulos G_Lezantes.doc

Τέλος οι εικόνες θα υποβληθούν επιπλέον δε ξεχωριστά αρχεία μορφής Jpeg και σε ανάλυση 300 dpi, αριθμημένα, όπως έχουν χρησιμοποιηθεί στο κυρίως κείμενο.

Το σύνολο των αρχείων της κάθε εισήγησης θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2021 στο mail του συνεδρίου: castlesofindustry@gmail.com

Για οποιαδήποτε ερώτηση και πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο παραπάνω email.


Advertisement
%d bloggers like this: