Θεματικοί άξονες

Πρώτος Άξονας: Καταγραφή και αξιολόγηση των άυλων και υλικών τεκμηρίων της
προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς.

Στη θεματική εμπίπτουν άρθρα που πραγματεύονται ζητήματα καταγραφής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

 • Ιστορικές προσεγγίσεις
 • Ανάλυση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
 • Καταγραφή και αξιολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • Καταγραφή γραπτών και προφορικών μαρτυριών

Δεύτερος Άξονας: Διαχείριση της αρχιτεκτονικής βιομηχανικής κληρονομιάς

Η θεματική του δεύτερου άξονα επιχειρεί να προσεγγίσει τα ζητήματα διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς, εξετάζοντας τις εμπλεκόμενες παραμέτρους. Τα κείμενα που θα υποβληθούν μπορούν να ενσωματώνουν πολιτικές, θεσμικές, περιβαλλοντικές, κοινωνιολογικές και οικονομικές πτυχές της προβληματικής της βιομηχανικής κληρονομιάς. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

 • Πολιτικές προστασίας
 • Θεσμικό πλαίσιο
 • Πολιτικές διαχείρισης
 • Ζητήματα βιωσιμότητας
 • Ζητήματα ανθεκτικότητας

Τρίτος Άξονας: Αποκατάσταση, επανάχρηση και επανένταξη κτιρίων στο σύγχρονο πλαίσιο (case studies)

Ο άξονας προσφέρεται σε όσα άρθρα θα αναδείξουν μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίες αφορούν στην αποκατάσταση, επανάχρηση και επανένταξη κτιρίων ή συγκροτημάτων στη ζωή της πόλης. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

 • Μελέτες και έρευνες που αφορούν στην αστική και κτιριακή κλίμακα μεμονωμένων κτιρίων ή συγκροτημάτων.

Τέταρτος Άξονας: Εκπαίδευση και κοινωνική ευαισθητοποίηση

Ο θεματικός αυτός άξονας ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς ενσωματώνεται στις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επιπλέον,
επιδιώκει να προσεγγίσει και να αναδείξει τον αλληλοσυσχετισμό της διαχείρισης της
βιομηχανικής κληρονομιάς με το κοινωνικό πεδίο μέσα από δράσεις ενδυνάμωσης και
έκφρασης κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Κινήματα πολιτών
 • Πρωτοβουλίες φορέων

Advertisement
%d bloggers like this: