Προδιαγραφές συγγραφής περίληψης

Οι περιλήψεις θα υποβληθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο επεξεργάσιμης μορφής κειμενογράφου και έκτασης έως δύο σελίδων. Η έκταση του κυρίως κειμένου θα είναι από 250 έως 350 λέξεις, με γραμματοσειρά Tahoma, μέγεθος 11, μονό διάστημα, κανονική απόσταση χαρακτήρων και περιθωρίων για ολόκληρο το κείμενο. Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τον τίτλο της εισήγησης που θα είναι σύντομος και σαφής έως 70 χαρακτήρες
 • Τον/την εισηγητή/ήτρια, την ειδικότητα και την επαγγελματική ιδιότητά του/της (τα
  ίδια στοιχεία για όλους τους συγγραφείς)
 • Αναφορά στο θεματικό άξονα του Συνεδρίου που εντάσσεται η εισήγηση.
 • Αναφορά στο θέμα – πρόβλημα που διαπραγματεύεται η εισήγηση, τους στόχους, τη
  μεθοδολογία της προσέγγισης και τα κύρια αποτελέσματα.
 • Αναφορά στην πρωτοτυπία και τη συνεισφορά της εισήγησης

Στο τέλος του κυρίως κειμένου θα ακολουθούν:

 • Αναφορά σε 3 έως 5 λέξεις – κλειδιά
 • Αναφορά σε 3 έως 10 βασικές βιβλιογραφικές αναφορές

Οι εργασίες που παρουσιάζουν υποδειγματικές αναφορές (Case Studies) πρέπει να περιέχουν τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας τους.

Κάθε εισηγητής μπορεί να καταθέσει μία εργασία.

Advertisement
%d bloggers like this: